Welcome to Railfuture Wales - Croeso i Railfuture Cymru

Britannia Bridge

Photo: The iconic Britannia Bridge - taken from Wikipedia.


Railfuture GB - 2016 AGM and Board Elections

Railfuture GB - 2016 Etholiadau'r CBC a'r Bwrdd

The 2016 AGM will be held in Milton Keynes on 21 May 2016 and full details can be found here.

Cynhelir Etholiadau'r CBC a'r Bwrdd 2016 yn Milton Keynes ar 21 Mai 2016 and full details can be found here.

You can also record your attendance, apologies and proxy voting preferences by clicking here.

You will need your membership number and PIN - these can be found on the cover sheet to Railwatch which will begin arriving with members from 8 March.

Gellwch hefyd gofnodi eich presenoldeb, ymddiheuriadau a dewisiadau pleidleisio trwy ddirprwy trwy glicio yma.

Byddwch angen eich rhif aelodath a PIN - gwelir rhain ar flaen dudalen Railwatch fydd yn dechrau cyrraedd aelodau o 8 Mawrth.

You can also vote on-line in the Board elections by clicking here.

To vote you will need the ballot paper number and password printed on your ballot paper included with Railwatch which will arrive with members from 8 March onwards. Voting will last from 8 March until 30 April 2016.

Eleni hefyd am y tro cyntaf gellwch bleidleisio ar-lein ar gyfer etholiadau'r Bwrdd trwy glicio yma.

I bleidleisio byddwch angen rhif y papur pleidleisio a'r cyfrin air sydd wedi ei argraffu ar eich papur pleidleisio fydd yn cael ei gynnwys gyda Railwatch fydd yn cyrraedd aelodau o 8 Mawrth ymlaen. Bydd pleidleisio yn parhau o 8 Mawrth hyd 30 Ebrill 2016.


Rail Wales

Click here to download our Newsletter, Rail Wales.

Items for Rail Wales to: peter.kingsbury@railfuturewales.org.uk

Cliciwch yma i ddadlwytho ein cylchgrawn, Rail Wales.

Eitemau ar gyfer `Rail Wales` at: peter.kingsbury@railfuturewales.org.uk


Rail User Groups

grwpiau teithwyr rheilffordd


Development Plan for the Railways of Wales and the Borders

Cynllun Datblygu Rheilffyrdd Cymru a`r Gororau


Railfuture Wales responses to copnsultations - English Only

Railfuture Wales response to the 'Setting the Direction for Wales and Borders Rail' (PDF 355kB) - 18/03/2016

Railfuture Wales response to the 'World Rugby Cup Transport Planning report December 2015' (PDF 261kB) - 29/01/2016

Railfuture Wales response to the 'Priorities for the future of Welsh rail infrastructure' (PDF 261kB) - 12/01/2016

Railfuture Wales response to the 'Welsh Route Study' (PDF 260kB) - 03/06/2015


Railfuture Wales response to the National Transport Plan of Wales

Ymateb gan Railfuture Cymru i`r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth [Cymru]


Media enquiries to: media@railfuturewales.org.uk

Ymholiadau`r cyfryngau at: media@railfuturewales.org.uk


Railfuture - The independent campaign for a better passenger and freight rail network.

We need you - Join us!

Please go to the Join page to become a member of Railfuture.

Railfuture - yr ymgyrch annibynnol am well rhwydwaith ar gyfer teithwyr a nwyddau.

Mae angen arnom chi - felly ymunwch â ni!

Ewch i`r dudalen Ymuno petasech chi eisiau ymuno â Railfuture.


Cookies

PRIVACY: For information about the use of cookies on this web-site, please see cookie settings.

PREIFATRWYDD: am wybodaeth yngln â`r defnydd o cookies ar y wefan hon, gweler gosodiadau cookies.


About Railfuture

Railfuture is an independent, voluntary group representing rail users in Britain with 20,000 affiliated and individual members. It is not funded by train companies, political parties or trade unions, and all members have an equal say.

Railfuture campaigns for cheap and convenient rail services for everyone; better links for buses, bikes and pedestrians; policies to get more heavy lorries on to rail; new lines, stations and freight terminals. In short, a better rail service and a bigger rail system for both passengers and freight.

Railfuture is pro-rail but not anti-road or anti-air. However, we campaign for a switch from road and air to rail. We do not interfere in the running of the railway - we campaign for the quality and range of services provided, not how they are delivered. We are the only champion of all rail users.


Railfuture is the campaigning name of the Railway Development Society Ltd.

A not-for-profit Company Limited by Guarantee.

Registered in England and Wales No. 5011634.

Registered Office: 24 Chedworth Place, Tattingstone, Suffolk IP9 2ND.


© Copyright Railfuture 2016.

About Railfuture

Grŵp annibynol o wirfoddolwyr yw Railfuture, yn cynrychioli teithwyr rheilffordd yn y DU gyda 20,000 o aelodau, unigolion a rhai cysylltiedig. Nid yw`n derbyn cyllid gan gwmniau trenau, pleidiau gwleidyddol neu undebau llafur ac mae`r mudiad yn defnyddio y sustem o `un aelod, un bleidlais'.

Ymgyrcha Railfuture am wasanaethau trênau rhad a chyfleus i bawb, gwell cysylltiadau ar gyfer bysiau, beiciau a cherddwyr, polisiau i drosglwyddo mwy o nwyddau o loriau i reilffyrdd, leiniau newydd, gorsafoedd a chanolfannau ar gyfer nwyddau. Yn fyr, gwell gwasanaethau trênau a rhwydwaith ehangach ar gyferteithwyr a nwyddau.


Railfuture yw`r enw ymgyrchu gan Cymdeithas Datblygu Rheilffyrdd cyf.

Cwmni cyfyngedig (di-elw) drwy Warant.

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif 5011634.

Swyddfa Gofrestredig: 24 Chedworth Place, Tattingstone, Suffolk IP9 2ND.


© Hawlfraint Railfuture 2016.