Welcome to Railfuture Wales - Croeso i Railfuture Cymru

Britannia Bridge

Photo: The iconic Britannia Bridge - taken from Wikipedia.


Rail Wales

Click here to download our Newsletter, Rail Wales.

Items for Rail Wales to: peter.kingsbury@railfuturewales.org.uk

Cliciwch yma i ddadlwytho ein cylchgrawn, Rail Wales.

Eitemau ar gyfer `Rail Wales` at: peter.kingsbury@railfuturewales.org.uk


Rail User Groups

grwpiau teithwyr rheilffordd


Development Plan for the Railways of Wales and the Borders

Cynllun Datblygu Rheilffyrdd Cymru a`r Gororau


Railfuture Wales response to the Welsh Route Study (03/06/2015)


Railfuture Wales response to the National Transport Plan of Wales

Ymateb gan Railfuture Cymru i`r Cynllun Cenedlaethol ar gyfer Trafnidiaeth [Cymru]


Media enquiries to: media@railfuturewales.org.uk

Ymholiadau`r cyfryngau at: media@railfuturewales.org.uk


Railfuture - The independent campaign for a better passenger and freight rail network.

We need you - Join us!

Please go to the Join page to become a member of Railfuture.

Railfuture - yr ymgyrch annibynnol am well rhwydwaith ar gyfer teithwyr a nwyddau.

Mae angen arnom chi - felly ymunwch â ni!

Ewch i`r dudalen Ymuno petasech chi eisiau ymuno â Railfuture.


Cookies

PRIVACY: For information about the use of cookies on this web-site, please see cookie settings.

PREIFATRWYDD: am wybodaeth yngln â`r defnydd o cookies ar y wefan hon, gweler gosodiadau cookies.


About Railfuture

Railfuture is an independent, voluntary group representing rail users in Britain with 20,000 affiliated and individual members. It is not funded by train companies, political parties or trade unions and uses the principle of one-member one-vote democracy.

Railfuture campaigns for cheap and convenient rail services for everyone; better links for buses, bikes and pedestrians; policies to get more heavy lorries on to rail; new lines, stations and freight terminals. In short, a better rail service and a bigger rail system for both passengers and freight.

Railfuture is pro-rail but not anti-road or anti-air. However, we campaign for a switch from road and air to rail. We do not interfere in the running of the railway - we campaign for the outputs not the inputs. We are the only champion of all rail users.


Railfuture is the campaigning name of the Railway Development Society Ltd.

A not-for-profit Company Limited by Guarantee.

Registered in England and Wales No. 5011634.

Registered Office: 24 Chedworth Place, Tattingstone, Suffolk IP9 2ND.


© Copyright Railfuture 2015.

About Railfuture

Grŵp annibynol o wirfoddolwyr yw Railfuture, yn cynrychioli teithwyr rheilffordd yn y DU gyda 20,000 o aelodau, unigolion a rhai cysylltiedig. Nid yw`n derbyn cyllid gan gwmniau trenau, pleidiau gwleidyddol neu undebau llafur ac mae`r mudiad yn defnyddio y sustem o `un aelod, un bleidlais'.

Ymgyrcha Railfuture am wasanaethau trênau rhad a chyfleus i bawb, gwell cysylltiadau ar gyfer bysiau, beiciau a cherddwyr, polisiau i drosglwyddo mwy o nwyddau o loriau i reilffyrdd, leiniau newydd, gorsafoedd a chanolfannau ar gyfer nwyddau. Yn fyr, gwell gwasanaethau trênau a rhwydwaith ehangach ar gyferteithwyr a nwyddau.


Railfuture yw`r enw ymgyrchu gan Cymdeithas Datblygu Rheilffyrdd cyf.

Cwmni cyfyngedig (di-elw) drwy Warant.

Cofrestredig yng Nghymru a Lloegr Rhif 5011634.

Swyddfa Gofrestredig: 24 Chedworth Place, Tattingstone, Suffolk IP9 2ND.


© Hawlfraint Railfuture 2015.